10 lat!
Bordowa linia EKG na białym tle oraz nazwa LANPulse
Dwa słowa - LANPulse oraz On-Line na białym i na bordowym tle

AKADEMIA
SIECI

AKADEMIA SIECI

Kilka urządzeń sieciowych z mnóstwem podłączonych kabli

REGULAMIN

Urządzenia sieciowe i kilka podpiętych kabli

 

1.       WARUNKI ROZPOCZĘCIA SZKOLEŃ

 

1.1.    Warunkiem rozpoczęcia szkoleń przez Akademię jest zawarcie Umowy o przeprowadzenie szkoleń (dalej: „Umowa”) oraz zaakceptowanie niniejszych Ogólnych Warunków Umów (dalej: „OWU”).

1.2.    Umowa może zostać zawarta bezpośrednio przez Uczestnika lub przez dowolną osobę fizyczną lub prawną zgłaszającą do szkolenia wskazanych wedle własnego wyboru Uczestników szkolenia (dalej: „Zamawiający”).

1.3.    Zamawiający zgłosi do szkolenia osoby mające uczestniczyć w szkoleniu wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu mailowego (dalej: „Uczestnicy”) nie później niż w terminie 14 przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Zgłoszenie nastąpi w formie pisemnej na podany adres e-mail Akademii lub poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Akademii w zakładce ZAPISY. Każdorazowe zgłoszenie Uczestników wymaga akceptacji Akademii.

1.4.    Dopuszczenie Uczestnika do szkolenia wymaga:

1.4.1. w przypadku kursu On-Line uzyskania przez Uczestnika pozytywnej opinii wykładowcy na temat wykonania zadania przygotowującego do kursu, o którym mowa w punkcie 8. Ogólnych Warunków Umów;

1.4.2. zapewnienie we własnym zakresie przez każdego z Uczestników podczas zajęć  komputera spełniającego minimalne wymagania uczestnictwa w kursie tj. system operacyjny Windows 7 lub nowszy, MacOS bądź Linux, procesor przynajmniej Intel i5 lub AMD A10, minimum 4GB RAM, 10 GB wolnego miejsca na dysku, stabilne łącze internetowe min. 10Mbit/s;

1.4.3. w przypadku kursu On-Line, zainstalowania aplikacji TightVNC Viewer;

1.4.4. w przypadku kursu e-Learningowego, zainstalowania aplikacji Packet Tracer;

1.5.    Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w punkcie 1.4. Ogólnych Warunków Umów stanowi przesłankę do niedopuszczenia Uczestnika do kursu. W takim przypadku Akademia nie jest zobowiązana do świadczenia usług szkoleniowych na rzecz Zamawiającego w zakresie prowadzenia szkolenia dla Uczestnika, który nie spełnia warunków określonych w punkcie 1.4, w związku z czym zwróci Zamawiającemu uiszczone Akademii wynagrodzenie na poczet uczestnictwa w Kursie przez tego Uczestnika.

1.6.    Akademia przekaże Uczestnikowi oraz Zamawiającemu decyzję o niedopuszczeniu Uczestnika do kursu niezwłocznie, podając przy tym, który z warunków określonych w pkt. 1.4. Ogólnych Warunków Umów nie został spełniony i w razie potrzeby uzasadniając decyzję. Uiszczona uprzednio przez Zamawiającego opłata na poczet kursu niedopuszczonego Uczestnika zostanie zwrócona Zamawiającemu w terminie 14 dni od przekazania Zamawiającemu decyzji o niedopuszczeniu do kursu danego Uczestnika.

1.7.    Pomimo decyzji o niedopuszczeniu do kursu z powodu negatywnej opinii wykładowcy na temat wykonania zadania przygotowującego, Akademia może dopuścić Uczestnika na jego wniosek lub na wniosek Zamawiającego do innej edycji kursu po łącznym spełnieniu warunków:

1.7.1. ponownego wykonania przez Uczestnika zadania przygotowującego,

1.7.2. uzyskania pozytywnej opinii wykładowcy na temat ponownie wykonanego zadania,

1.7.3. wolnego miejsca w grupie na nowej edycji kursu.

1.7.4. ponownego wniesienia opłaty za szkolenie (w razie uprzedniego zwrócenia opłaty przez Akademię zgodnie z punktem 1.6 Ogólnych Warunków Umów).

1.8.    W razie otrzymania pozytywnej opinii wykładowcy na temat ponownie wykonanego zadania przygotowującego, Uczestnik zostanie dopuszczony do ustalonej przez strony edycji kursu, a uiszczone uprzednio przez Zamawiającego opłaty zostaną zaliczone na poczet opłat za uczestnictwo w tej kolejnej edycji kursu.

 

 

2.       WARUNKI POMYŚLNEGO UKOŃCZENIA KURSU PRZEZ UCZESTNIKA

 

2.1.    Warunkami pomyślnego ukończenia kursu przez Uczestnika są:

2.1.1. poprawne i uważne zachowanie się Uczestnika w trakcie kursu, w szczególności polegające na nieprzeszkadzaniu w prowadzeniu kursu przez wykładowcę i uczestniczeniu w kursie przez innych uczestników, przez co rozumie się przede wszystkim zachowanie Uczestnika oraz tempo przyswajania przez niego wiedzy niepowodujące opóźnień w realizacji programu kursu;

2.1.2. w przypadku kursu On-Line obecność na co najmniej 80% godzin zajęć.

2.2.    W przypadku nieobecności na zajęciach szkolenia On-Line, która mogłaby wpłynąć na warunek pomyślnego ukończenia kursu wymieniony w pkt. 2.1.2. OWU, Uczestnik będzie miał możliwość nadrobienia opuszczonych zajęć w ciągu tygodnia od daty, w której się one odbyły. Warunkiem zaliczenia obecności na tych zajęciach będzie również pozytywna ocena rozwiązania zadania przedstawionego przez wykładowcę w celu weryfikacji przyswojonego materiału.

2.3.    Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w punkcie 2.1. Ogólnych Warunków Umów lub zaprzestanie spełniania któregokolwiek z warunków określonych w punkcie 1.4. Ogólnych Warunków Umów stanowi przesłankę do skreślenia Uczestnika z listy uczestników kursu. W takim przypadku Akademia nie jest zobowiązana do świadczenia dalszych usług szkoleniowych na rzecz Zamawiającego w odniesieniu do Uczestnika, przy czym opłaty uiszczone za uczestnictwo w Kursie nie są zwracane.

2.4.    Akademia przekaże Zamawiającemu decyzję o skreśleniu Uczestnika z listy uczestników kursu niezwłocznie, podając przy tym, który z warunków określonych w pkt. 1.4. lub 2.1. stanowił przyczynę skreślenia wskazanego Uczestnika.  

 

 

3.       OPŁATY ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W KURSIE

 

3.1.    Uczestnik lub Zamawiający zobowiązany jest do wniesienia opłaty za szkolenie w wysokości oraz terminie określonym w Umowie.

3.2.    Każdy Uczestnik jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu komputerowego umożlwiającego uczestnictwo w kursie, o minimalnych wymaganiach technicznych określonych w pkt 1.4.2.

3.3.    W przypadku niedotrzymania terminów płatności określonych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego art. 481 §2 o odsetkach ustawowych za opóźnienie.

3.4.    Za datę dokonania płatności Strony uznają dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Akademii.

3.5.    Zmiana rachunku bankowego może zostać dokonana w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail Zamawiającego.

 

 

4.       DODATKOWE KORZYŚCI UCZESTNIKA Z UKOŃCZENIA KURSU

 

4.1.    W przypadku pomyślnego ukończenia kursu, Uczestnik uprawniony jest do:

4.1.1. otrzymania certyfikatu poświadczającego ukończenie kursu;

4.1.2. tytułowania się wobec osób trzecich absolwentem kursu.

4.2     Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od zakończenia kursu w którym uczestniczyli Uczestnicy skierowani przez Zamawiającego, otrzyma listę Uczestników kursu, którzy pomyślnie ukończyli kurs.

 

 

5.       POUFNOŚĆ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

 

5.1.    Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich otrzymanych od Akademii materiałów szkoleniowych (w tym przede wszystkim materiałów przekazanych w formie treści cyfrowych) oraz do nierozpowszechniania ich w jakiejkolwiek formie i do nieudostępniania ich jakimkolwiek osobom trzecim.

5.2.    Uczestnik może korzystać z otrzymanych materiałów szkoleniowych wyłącznie na własny niekomercyjny użytek.

5.3.    Wszelkie materiały udostępniane w ramach kursu objęte są ochroną przewidzianą dla utworów lub programów komputerowych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użycie ich przez Uczestnika w sposób niezgodny z Umową i Ogólnymi Warunkami Umów, w szczególności z naruszeniem pkt. 5.2. Ogólnych Warunków Umów, może stanowić naruszenie praw autorskich Akademii lub autorów tych materiałów i skutkować odpowiedzialnością prawną Uczestnika, m.in. określoną w art. 79 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

6.       CZAS TRWANIA UMOWY, PRZERWANIE LUB ODWOŁANIE KURSU

 

6.1.    Umowa zawarta jest na czas oznaczony tj. na czas trwania kursu, tj. czas określony w harmonogramie kursu załączonym do Umowy.

6.2     Zamawiający może zmienić listę Uczestników zgłoszonych na szkolenie oraz w tym ograniczyć liczbę Uczestników w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

6.3     Uczestnik może zrezygnować z kursu w jego trakcie, lub Zamawiający może postanowić o wycofaniu Uczestnika z danego kursu. W takim przypadku Akademia nie jest zobowiązana do świadczenia dalszych usług szkoleniowych na rzecz Zamawiającego w odniesieniu do Uczestnika, przy czym opłaty uiszczone za uczestnictwo w Kursie nie są zwracane.

6.4.    W przypadku, gdy Uczestnik przerwie udział w Kursie prowadzonym w formie OnLine, może kontynuować Kurs w formie eLearning bez dodatkowych opłat.

6.5.    Akademia zastrzega sobie prawo do przesunięcia lub odwołania kursu najpóźniej na 14 dni przed jego planowanym rozpoczęciem, jeśli w tym terminie liczba osób zgłoszonych do udziału w kursie nie przekroczy minimalnej liczby ośmiu uczestników, potrzebnej do zawiązania się grupy. Gdy zaistnieje taka sytuacja Akademia będzie zobowiązana na 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem kursu poinformować o tym Uczestników oraz Zamawiającego, a także wyznaczyć nowy termin rozpoczęcia Kursu lub odwołać Kurs oraz zwrócić wynagrodzenie uiszczone przez Zamawiającego na poczet opłat za Kurs Uczestników, którzy nie będą uczestniczyć w odwołanym Kursie.

6.6.    Harmonogram kursu może zostać zmieniony, w razie zaistnienia siły wyższej lub choroby prowadzącego. W razie braku możliwości kontynuowania prowadzenia szkoleń przez okres ponad 30 dni względem pierwotnego harmonogramu, w razie braku odmiennych ustaleń z Zamawiającym, Akademia zwróci w terminie 14 dni Zamawiającemu uiszczone wynagrodzenie na poczet Kursów dla Uczestników, które nie zostały zrealizowane (po pomniejszeniu zwracanego wynagrodzenia proporcjonalnie o część zajęć które zostały przeprowadzone przez Akademię).

 

 

7.       ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

7.1.    Akademia zobowiązuje się do realizacji kursów z zachowaniem najwyższej staranności, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, z uwzględnieniem renomy oraz pozycji rynkowej Zamawiającego.

7.2.    Niezależnie od innych postanowień Umowy oraz OWU, Strony zgodnie ograniczają całkowitą łączną odpowiedzialność Akademii względem Zamawiającego oraz Uczestników do kwoty przekazanego Akademii wynagrodzenia przez Zamawiającego.

 

 

8.       PRZYGOTOWANIE DO KURSU – PREWORK (DOT. KURSU W WERSJI ON-LINE)

 

8.1.    Akademia jest zobowiązana do dostarczenia materiałów przygotowujących do kursu przed jego rozpoczęciem.

8.2.    Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego zaznajomienia się przygotowawczymi materiałami szkoleniowymi.

8.3.    Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego wykonania zadania przewidzianego w materiałach przygotowawczych i dostarczenia go do sprawdzenia wykładowcy przed terminem określonym w momencie udostępniania Uczestnikowi tych materiałów.

8.4.    Termin wymieniony w pkt. 8.3. Ogólnych Warunków Umów przypada na piąte zajęcia kursu, na którym pojedyńcze zajęcia trwają 8h lub dziewiąte zajęcia kursu, na którym pojedyńcze zajęcia trwają 4h i nie zostanie określony jako wcześniejszy niż 4 tygodnie od momentu udostępnienia materiałów przygotowawczych, z wyłączeniem sytuacji, w której Uczestnik przystępuje do kursu w czasie uniemożliwiającym dotrzymanie powyższego.

8.5.    Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do szkolenia jest uzyskanie przez niego pozytywnej opinii wykładowcy na temat wykonania zadania określonego w pkt. 8.3. Ogólnych Warunków Umów.

8.6.    W przypadku niewykonania bądź nieoddania zadania określonego w pkt. 8.3. Ogólnych Warunków Umów Uczestnik może zostać niedopuszczony do kursu.

 

 

9.       INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

9.1.    Każda ze Stron zobowiązana jest do ochrony danych osobowych udostępnianych w związku z zawarciem umowy, w tym do stosowania adekwatnych środków ochrony danych osobowych, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

9.2.    Zamawiający zobowiązany jest do spełnienia w imieniu Wykonawcy obowiązku informacyjnego o zasadach przetwarzania danych osobowych względem osób reprezentujących Zamawiającego oraz osób kontaktowych Zamawiającego. Osoba podpisująca umowę w imieniu Zamawiającego oświadcza, że zapoznała się z zasadami przetwarzania jej danych osobowych.

9.3.    Wykonawca jest uprawniony do żądania przedstawienia dowodu potwierdzającego spełnienie obowiązku informacyjnego w imieniu Wykonawcy, co Zamawiający zobowiązany jest wykonać w terminie do 5 dni od otrzymania wezwania.

9.4.    Postanowienia z niniejszego punktu nie dotyczą przetwarzania danych osobowych uczestników szkoleń, w stosunku do których Wykonawca występować będzie w roli podmiotu przetwarzającego, z uwagi na realizowanie szkoleń i przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego, który w stosunku do tych danych osobowych pełni rolę administratora. W tym celu strony zwiążą się umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.

9.5.    Wypełniając jakikolwiek formularz na naszej stronie internetowej zgadzasz się abyśmy umieścili wprowadzone przez Ciebie dane do naszej bazy. Dane te zostaną wykorzystane tylko do kontaktu z Tobą w sprawie, której dotyczyło Twoje zgłoszenie. Twoje dane będą zabezpieczone oraz nigdy i w żadnej formie nie będą przekazywane innym podmiotom. Masz prawo wglądu do swoich danych, jak również prawo do zgłoszenia zaprzestania ich przetwarzania. W tym celu należy się z nami skontaktować.

 

 

10.     POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

 

10.1.  Nasza strona internetowa stosuje pliki cookie, które umożliwiają identyfikację komputera lub urządzenia mobilnego w celu wyświetlania stron internetowych dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb, tworzenie raportów i statystyk oglądalności, które ułatwiają nam zrozumienie, w jaki sposób nasi Klienci korzystają z Witryny, i w rezultacie pomagają Administratorowi ulepszać Witrynę, jej strukturę i zawartość.

10.2.  Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

10.3.  Stosowane przez nas pliki cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

 

 

11.     POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

11.1.  Reklamacje należy zgłaszać drogą pocztową lub elektroniczną na adres wskazany w pkt 3.1. Umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny reklamacji. W reklamacji należy podać:

11.1.1.  opis powstałej nieprawidłowości,

11.1.2.  czas i miejsce wystąpienia nieprawidłowości,

11.1.3.  dane kontaktowe osoby składającej reklamację,

11.1.4.  preferowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.

11.2.  Akademia zobowiązuje się do rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 14 dni od jej wpłynięcia. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu reklamacji.

11.3.  Wniesienie reklamacji nie wpływa na świadczenie Usług i harmonogramu rozliczeń pomiędzy Uczestnikiem, Zamawiającym a Akademią.

 

 

12.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

12.1.  Korespondencja skierowana na inne adresy niż wskazane w Umowie i Ogólnych Warunkach Umów jest uważana za niedoręczoną.

12.2.  Strony zobowiązane są niezwłocznie informować się wzajemnie o wszelkich zmianach w danych adresowych (dopuszczalna jest forma elektroniczna powiadomienia).

12.3.  Korespondencja skierowana na dotychczas wskazany adres przed otrzymaniem informacji o zmianie adresu jest uznawana za skutecznie doręczoną.

12.4.  Zmiana danych adresowych Stron nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

 

Najbliższe planowane kursy CCNA:

Chwilowo nie planujemy uruchomienia nowych szkoleń CCNA OnLine ani eLearning. Kolejne terminy będziemy proponować w drugiej połowie roku.
Zapraszamy do śledzenia naszej strony lub pozostawienia kontaktu do siebie przez
FORMULARZ, wtedy otrzymasz od nas informację gdy pojawią się nowe terminy.

Najbliższe planowane kursy CCNA:

eLearning od 22-go lipca

(zajęcia co tydzień lub co dwa tygodnie)

TERMIN POTWIERDZONY!

OnLine od 6-go sierpnia

(wtorki i czwartki)

TERMIN POTWIERDZONY!

/

OnLine od 21-go września

(soboty)

TERMIN POTWIERDZONY!

Biała litera W na zielonym tle

strona stworzona w

Słuchawka telefoniczna jako skrót do kontaktu
Dymek konwersacji jako skrót do formularza kontaktowego

Tel.: 608-69-55-22

Bordowa linia EKG na białym tle oraz nazwa LANPulse

© 2014 - 2024          REGULAMIN

LANPulse Technologie Sieciowe

Trójkąt rozjaśniający tło - taki efekt graficzny
Trójkąt rozjaśniający tło - taki efekt graficzny